מהי מערכת IBB?

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: 'getDoc(...)'

/_resources/Templates_handler/class/f_draw_html.inc, line 45